HNL Bliksem voorziet ook in inspectie en onderhoud

Gedurende het jaar heeft HNL Bliksem meerdere installaties welke aan een jaarlijkse inspectie dienen te worden onderworpen. Bij deze inspecties wordt onderhoud uitgevoerd en wordt er gewaarborgd dat het LPS (Lightning Protection System) in alle opzichten aan de norm voldoet.
Hetgeen de inspectie verder omvat is controle van de technische documentatie, visuele inspecties, beproeving en registratie van de uitkomsten in een inspectie rapportage.

Enkele voorbeelden van installaties welke jaarlijks worden gecontroleerd door HNL Bliksem zijn:
- Gemeente Katwijk
- Gemeente Noordwijk
- Gemeente Velsen
- LUMC Leiden
- diverse objecten en gebouwen (zie foto’s bijvoorbeeld)
- en meer

Inspectieprocedure
Deze inspectie is bedoeld om te waarborgen dat het LPS ( Lightning Protection System ) in alle opzichten aan de norm voldoet. Tot de inspectie behoren de controle van de technische documentatie, visuele inspecties, beproeving en registratie van de uitkomsten in een inspectie rapportage.

Visuele inspecties 
De visuele inspecties worden uitgevoerd om het volgende vast te stellen of:

- Het ontwerp aan de genoemde norm voldoet;
- De toestand van het LPS goed is;
- Er geen loszittende verbindingen en onvoorziene breuken in de leidingen en koppelingen van het LPS zijn;
- Delen van de installatie niet zijn verzwakt ten gevolge van corrosie, met name op maaiveldniveau;
- Alle zichtbare aardverbindingen intact zijn (functioneel paraat);
- Een juiste potentiaalvereffening tot stand is gebracht voor eventuele nieuwe dienstleidingen of aanvullingen welke sinds de voorgaande (jaarlijkse) inspectie aan het interieur van het object zijn toegevoegd, en dat de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen voor deze nieuwe aanvullingen is beproefd;
- Potentiaalvereffeningsleidingen en verbindingen binnen het object aanwezig en intact zijn (functioneel paraat);
- De scheidingsafstanden worden aangehouden;
- Potentiaalvereffeningsleidingen, koppelingen, afschermingen, kabeltrajecten en SDP’s zijn gecontroleerd en beproefd.

Beproeving
Tot de inspectie en beproeving van de LPS behoren visuele inspecties, welke als volgt worden uitgevoerd: 

- Beproeving van de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen, met name van die delen van de LPS die tijdens de eerste installatie niet voor inspectie zichtbaar waren en daarna ook niet voor visuele inspectie beschikbaar zullen zijn.
- Beproeving van de aardverspreidingsweerstand van de aardingsinstallatie. De volgende op zichzelf staande en gecombineerde metingen en controles van de aarding zouden moeten worden uitgevoerd, waarvan de resultaten worden opgenomen in een inspectierapport van de LPS.

Documentatie van de inspectie
Tijdens en na de inspectie zullen alle belangrijke aspecten gedocumenteerd worden in het inspectierapport.

Het inspectierapport van een LPS bevat de volgende informatie:
-     De algemene toestand van opvangleidingen en andere componenten van de opvanginrichting;
-     Het algemene niveau van corrosie en de toestand van de corrosiebescherming;
-     De veiligheid van de bevestiging van bliksemafleiders en componenten;
-     De metingen van de aardverspreidingsweerstand van de aardingsinstallatie;
-     Elke afwijking van de eisen van deze norm;
-     De resultaten van uitgevoerde beproevingen;
-     Indien reparaties of aanpassingen na inspectie  van de installatie noodzakelijk zijn, worden deze afzonderlijk d.m.v. een offerte aangeboden.