HNL Groep: duurzaam ondernemen conform de CO2 Prestatieladder

HNL Groep gaat haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu niet uit de weg. Daarom streven we naar een minimale impact van onze activiteiten op het milieu. Door de CO2 Prestatieladder van Prorail te hanteren zijn we in staat onze duurzame activiteiten inzichtelijk en meetbaar te maken.

Door middel van de CO2 Prestatieladder kunnen bedrijven hun milieu-ambities kenbaar maken. De ladder maakt die ambities kwantificeerbaar en daarmee inzichtelijk voor onze stakeholders. Het meetinstrument is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2 Prestatieladder brengt vier relevante aspecten in beeld:

 • inzicht in de eigen milieuprestaties
 • de reductie van het CO2-verbruik
 • transparantie over de footprint van een bedrijf
 • participatie: het actief deelnemen aan initiatieven in de markt

Het is de intentie van HNL Groep om binnen afzienbare tijd te zijn gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder. Onze ambitie is om meteen op het hoogste niveau te worden gecertificeerd: niveau 5.

Actief beleid

Om de CO2-uitstoot effectief te kunnen verlagen, berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Aan de hand van dit meetpunt stellen we jaarlijkse onze doelstellingen vast. De footprint is in 2014 voor het eerst vastgesteld. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies), conform de richtlijnen van ISO 14064-1. De footprintberekening voor het basisjaar ziet er als volgt uit.

Doelstelling

HNL Groep voert al langer een actief beleid om de impact van de ondernemingsactiviteiten op het milieu te verminderen. We streven ernaar de uitstoot van CO2 de komende jaren verder te minimaliseren. Die doelstelling is als volgt geconcretiseerd:

HNL Groep wil in 2019 10% minder CO2 uitstoten ten opzichte van het jaar 2014.
Conform scope 1 en 2. Deze doelstelling is gerelateerd aan de omzet.

Subdoelstellingen

 • Een reductie van 8% op het verbruik aan elektra.
 • Een reductie van 10% op het verbruik aan gas.
 • Een reductie van 10% op het verbruik aan brandstoffen.

Maatregelen

 • Bij de keus voor materialen laten we ons leiden door het criterium van mogelijk hergebruik. De voorkeur voor 'duurzame' materialen (duurzaam in levensduur of in hergebruik) nemen we direct al mee in bestekken.
 • Waar mogelijk werken we met technieken die minder milieubelastend zijn.
 • Met een groot aantal bedrijfsauto's op de weg werken we aan een lagere CO2-emissie: enerzijds door auto's te vervangen door alternatieven die op schonere brandstoffen rijden, anderzijds door chauffeurs bewust te maken van de milieugevolgen van hun rijgedrag.
 • Binnen onze eigen bedrijfsgebouwen en kantoren geven we milieuvriendelijke alternatieven de voorkeur, zoals in kantoorapparatuur of verlichting.
 • Door de plaatsing van zonnepanelen op ons bedrijfspand werken we aan een verlaging van het verbruik aan elektriciteit.
 • Het vernieuwen van de CV-installatie maakt het mogelijk om een lager verbruik aan gas te realiseren.
 • HNL Groep ondersteunt ook activiteiten van derden die van toegevoegde waarde hebben voor onze eigen bedrijfsactiviteiten en daarnaast een milieuvriendelijke insteek hebben.
 • HNL Groep is aangesloten bij het platform 'Duurzame Leverancier', waardoor we beter in staat zijn om duurzame keuzes te maken in de partnerships met leveranciers die we aangaan – en ook onze eigen doelgroepen bewust de keus kunnen maken voor ons.

Individuele bijdragen medewerkers

Daarnaast stimuleren we ook het milieubewustzijn bij onze medewerkers. Een aantal maatregelen die we met regelmaat onder de aandacht brengen:

 • Maandelijks de bandenspanning van de eigen auto checken verlaagt het brandstofverbruik.
 • Computers, beeldschermen en randapparatuur die niet worden gebruikt, moeten worden uitgezet
 • Medewerkers worden gestimuleerd in de auto de richtlijnen van Het Nieuwe Rijden toe te passen.
 • Ook vragen we medewerkers om zelf ideeën aan te dragen.

Downloads met meer informatie